Krakowski Rocznik Archiwalny

Procedura recenzowania:

  • Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez sekretarza naukowego Redakcji.
  • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Redakcja dobiera recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
  • Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności (od tomu XVIII).
  • Recenzja ma formę pisemną - formularz recenzji.
  • Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.
  • Lista recenzentów jest publikowana w każdym tomie czasopisma oraz na stronie internetowej.

©Archiwum Narodowe w Krakowie